WIE ZIJN EN WAT DOEN DE VRIENDEN VAN OTTERLO?

vrienden
VRIENDEN VAN OTTERLO
o Vrienden Van Otterlo bemoeien zich pro-actief met het wonen en leven in het dorp
o De Vrienden zijn betrokken bij al die zaken, waar de leefbaarheid in het geding is. Of het nu gaat om cultuurhistorie, karakteristieke dorpsgezichten, veilige leefomgeving of behoud, onderhoud en het uitbreiden van groen
o De Vrienden Van Otterlo zijn geen actiegroep maar laten in overleg en samenwerking met de Vereniging Otterlo’s Belang wel hun stem horen. Hun zorg voor een leefbaar Otterlo richt zich vooral op dat wat voor Otterlo gezichtsbepalend is
Doelstelling: Samen met elkaar pro-actief de leefbaarheid van het dorp Otterlo behouden en bevorderen – met behoud van de karakteristieke waarden. De Vrienden zullen in overleg met de Vereniging Otterlo’s Belang alle bestaande wettige middelen die er zijn gebruiken om dit doel te bereiken

MAAK DE DORPSSTRAAT IN OTTERLO AUTOLUW

GEEF UW HANDTEKENING VOOR EEN AUTOLUWE DORPSSTRAAT
De Gemeente Ede denkt er over om meer parkeerplaatsen aan te leggen in de Kerklaan van ons dorp Otterlo. Deze extra parkeerplaatsen moeten er voor zorgen dat het parkeren in ons dorp beter wordt en meer mensen met hun auto boodschappen kunnen doen aldus de krant Ede Stad.Maar wij willen meer dan alleen maar extra parkeerplaatsen in de Kerklaan.Wat wij ook willen is dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan. In de Dorpsstraat maar ook bij de Arnhemseweg. Dat wij Otterlo’ers lopend of op de fiets zonder al te veel problemen bij onze winkels kunnen komen. Dat in de Dorpsstraat mensen rustig op een terras kunnen zitten zonder veel last te hebben van geluid en uitlaatgassen door intensief autoverkeer. En dat er voldoende gratis parkeerplaatsen zijn voor kort- en langparkeerders.Dit kan allemaal als de plannen uit het Dorpsplan 2009-2020 worden uitgewerkt en uitgevoerd. Wij willen de Gemeente Ede dringend vragen om hiermee haast te maken. Want het gaat hier om de leefbaarheid in ons dorp. In 2008 hebben in de Waldhoorn ruim 180 Otterlo’ers aan Otterlo’s Belang en de Gemeente Ede luid en duidelijk verteld hoe zij graag het mooie van Otterlo willen behouden en willen versterken.
Binnenkort gaan wij naar de Wethouder van Verkeer en Vervoer van de Gemeente Ede. Met een logisch en praktisch voorstel over hoe volgens ons de verkeersproblematiek in het dorp het beste kan worden opgelost. Ons voorstel past ook goed binnen de ideeën van Otterlo’s Belang en sluit aan bij de actieplannen uit het Dorpsplan 2009-2020.In ons voorstel gaat het niet alleen over meer parkeerplaatsen voor kort- en langparkeerders maar ook over een zichtbare veilige schoolzone rondom de Ericaschool. En geen zwaar verkeer meer in de Dorpsstraat behalve voor het bevoorraden van winkels en hotels. Naast de Kerklaan die in de toekomst van twee richtingen kan worden ingereden, willen wij ook een deel van de Dorpsstraat bestemmen voor eenrichtingsverkeer. En dit alles in combinatie met het opwaarderen van de Hoenderlose weg.Wij willen dat de Gemeente Ede ons voorstel serieus neemt en daarom hebben wij uw steun hard nodig. Binnenkort komen we bij u langs en horen dan graag wat u er van vindt.
Tot ziens en met vriendelijke groet.
Gerhard Starke 0318 591914
Ronald Laagewaard 0318 595595

PERSBERICHT
Wethouder Van de Weerd bezoekt Otterlo
Vrijdag 27 januari bracht wethouder Breunis van de Weerd (Verkeer en Vervoer) een bezoek aan Otterlo.
Hij sprak daar met vertegenwoordigers van de Vrienden Van Otterlo over de verkeers- en parkeerproblematiek in en rondom de Dorpsstraat. Het voorstel van de Vrienden om de Dorpsstraat autoluw te maken werd ondersteund door 125 handtekeningen van bewoners rondom en uit de Dorpsstraat en van docenten van de Ericaschool. Mevrouw Colinda Lagerweij overhandigde de wethouder de handtekeningen namens de Vrienden.
De wethouder werd uitgebreid geïnformeerd over de voorstellen van de actieve Otterloërs. Op de fiets bekeek hij daarna de situatie in en rond de Dorpsstraat.
De plannen van de Vrienden Van Otterlo sluiten aan bij voorstellen uit het Dorpsplan 2009 – 2020 en zijn besproken met de vereniging Otterlo’s Belang.
De wethouder was blij met het initiatief en erkende de problematiek. Hij zegde de initiatiefnemers toe de plannen nader te bekijken en in april met voorstellen te komen die aan de Otterlose bevolking zullen worden voorgelegd.

VRIENDEN VAN OTTERLO
Nieuwsbrief
Op vrijdag 27 januari 2012 bracht wethouder Breunis van de Weerd (Verkeer en Vervoer) een bezoek aan Otterlo. De wethouder sprak met vertegenwoordigers van de Vrienden Van Otterlo. Na dit gesprek werden hem 125 handtekeningen aangeboden.
Het voorstel van de Vrienden om de Dorpsstraat autoluw te maken is ondersteund door bewoners rondom en uit de Dorpsstraat en door docenten van de Ericaschool. Zij steunden de voorstellen voor de veiligheid van hun kinderen, van de eigen inwoners en van de bezoekers van het dorp.
De plannen van de Vrienden Van Otterlo sluiten aan bij de voorstellen uit het Dorpsplan 2009 – 2020 en waren vooraf besproken met de vereniging Otterlo’s Belang.
De wethouder werd uitgebreid geïnformeerd over de verkeers-en parkeerproblematiek in en rondom onze Dorpsstraat. Daarna bekeek hij op de fiets de situatie.
De wethouder was blij met het initiatief van de mensen zelf en erkende de problematiek. Hij zegde de initiatiefnemers toe de plannen nader te bekijken en in april 2012 met voorstellen te komen die aan de gehele Otterlose bevolking zullen worden voorgelegd.
De Vrienden Van Otterlo zijn voorlopig tevreden met de toezeggingen van de wethouder Van de Weerd en zullen u van het vervolg op de hoogte houden.
Op de website van Otterlo (www.otterlo.nl) hebben de Vrienden Van Otterlo nu ook een eigen webpagina. Op deze pagina is het laatste nieuws over de Vrienden te vinden.
februari 2012

WIJKACTIVITEITENPLAN OTTERLO, EDITIE 2013
Otterlo met ongeveer 2.500 inwoners is een van de zogenaamde buitendorpen van de gemeente Ede. Het dorp Otterlo is volop in beweging. Organisaties met actieve inwoners zetten zich in om de leefbaarheid en kwaliteit van wonen in het eigen dorp te behouden. Deze bijdrage aan het wijkactiviteitenplan, editie 2013, van de gemeente Ede is opgesteld door de Vereniging Otterlo’s Belang met ondersteuning en medewerking van de Vrienden van Otterlo.
In dit plan gaan wij nader in op de thema’s:
· Samenleven en Participatie
· Jeugd
· Verkeer en veiligheid
· Openbare ruimte
Samenleven en Participatie
De verschillende dorpsorganisaties verbinden inwoners met bedrijven in het dorp en overheidsinstellingen als gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.
Voor 2013 stellen wij voor dat de gemeente Ede de dorpsorganisaties en inwoners van Otterlo meer en eerder gaat betrekken bij planvorming. Aan de gemeente Ede verzoeken wij om het contact tussen dorpsorganisaties, inwoners en gemeentelijke diensten te faciliteren en te versterken door het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten in het dorp. De bovengenoemde algemene thema’s zouden hiervoor als uitgangspunt kunnen dienen.
Actiepunt:
®Bijeenkomsten organiseren waar dorpsorganisaties, inwoners en gemeentelijke diensten met elkaar spreken over planvorming in het dorp
Jeugd
In Otterlo wordt veel aandacht gegeven aan jongeren van 13 tot 19 jaar. In ons dorp is de werkgroep Alcohol en Drugs actief onder leiding van de heer L. Miedema. In het najaar van 2012 staan nog een aantal bijeenkomsten gepland.
Voor 2013 stellen wij voor door te gaan met het bewust maken van jongeren en ouderen over het verantwoord omgaan met genotsmiddelen. Verder vragen wij blijvende aandacht voor het terugdringen van overlast en drugsgebruik bij de Heiderand, vernielingen van straatmeubilair, nachtelijk lawaaioverlast schoolplein Ericaschool en vernielingen omgeving parkeerterrein Waldhoorn.
Actiepunt:
® Doorgaan met het bewust maken van jongeren en ouderen over het verantwoord omgaan met genotsmiddelen
® Terugdringen van overlast en drugsgebruik op diverse plaatsen in Otterlo
® Aandacht geven aan nachtelijk lawaai overlast, en het voorkomen van vernielingen van straatmeubilair
Verkeer en Verkeersveiligheid
In de afgelopen jaren kregen onderwerpen als verkeer, parkeren en verkeersveiligheid veel aandacht binnen en buiten Otterlo. Ook voor de komende jaren willen wij dat deze onderwerpen hoog op de agenda blijven staan in het belang van verkeersveiligheid en geluidsoverlast.
Wij vinden dat alle verkeersdeelnemers horen te weten hoe zij moeten handelen bij de verkeerssituaties in het dorp. Dit kan door het realiseren van overzichtelijke situaties en heldere aanduiding borden. Overtredingen moeten worden aangepakt.
Voor 2013 stellen we voor om groot gemotoriseerd verkeer terug te dringen uit de Dorpsstraat, de 30 km snelheid in de woongebieden streng te handhaven, duidelijkheid te scheppen over het parkeren op de Arnhemseweg en te zorgen voor veilige oversteekplaatsen (zebramodel) in de Dorpsstraat en op de Arnhemseweg.
Actiepunt:
®Oplossing zoeken voor het verminderen van zwaar gemotoriseerd verkeer in de Dorpsstraat m.u.v. noodzakelijk bestemmingsverkeer
® Duidelijkheid scheppen over parkeermogelijkheden in het dorp door het aanwijzen van geschikte locaties en duidelijke bewegwijzering
® Realiseren van veilige oversteekplaatsen (zebramodel) in de Dorpsstraat en op Arnhemseweg
® Actief handhaven van 30 km snelheid in de verschillende woongebieden
Openbare Ruimte
Voor de bewoners van Otterlo is hun woonomgeving belangrijk. Voor het onderhouden van de openbare ruimte zijn de gemeente Ede samen met bewoners verantwoordelijk. Door bezuinigingen van de gemeente Ede merken de inwoners van Otterlo dat het gemeentelijk onderhoud minder vaak plaats vindt.
Wij stellen voor dat in 2013 de gemeente Ede met dorpsorganisaties en inwoners overlegt hoe het onderhoud van de openbare ruimte optimaal kan blijven plaatsvinden.
Otterlo wil een gastvrij rustpunt zijn voor alle Nederlanders die een bezoek willen brengen aan de Veluwe. Ook voor medeburgers met een lichamelijke handicap moeten daarom trottoirs, winkels en restaurants goed toegankelijk zijn.
Voor 2013 stellen we voor te onderzoeken of de bestaande trottoirs voldoende toegankelijk zijn voor personen die slecht ter been zijn en moeders met kinderwagens
Fietsend en wandelend kom je in ons dorp onverwachte plaatsen tegen waar je graag even langer wilt blijven om van een uitzicht te kunnen genieten. In Otterlo zijn hiervoor 22 houten banken en 2 picknick tafels beschikbaar. Echter het achterstallig onderhoud, en de plaatsen waar deze banken en tafels zich bevinden, nodigen niet uit tot prettig zitten.
Wij stellen voor dat in 2013 dorpsorganisaties en inwoners een plan ontwikkelen voor het renoveren en terugplaatsen van zitbanken, picknicktafels en gele papierbakken in het dorp.
Otterlo beschikt over een goed onderhouden en respectvolle begraafplaats. Kerkgenootschappen uit buurdorpen maken ook gebruik van deze begraafplaats. Het maaionderhoud van de buitengazons rondom de gehele begraafplaats is niet uniform. Door keuzen binnen de gemeente Ede wordt het gazon grenzend aan de Hoenderloseweg minder kort gemaaid. De hoogte van dat gras doet afbreuk aan het beeld van de gehele begraafplaats.
Wij stellen voor om in 2013 de buitengazons rondom de begraafplaats uniform te maaien of voor het deel Hoenderloseweg eventueel te kiezen voor passende bermbeplanting.
Actiepunt:
®Bijeenkomsten organiseren waar dorpsorganisaties, inwoners en gemeentelijke diensten met elkaar kunnen spreken over onderhoud van openbare ruimten
® Onderzoeken of de toegankelijkheid van trottoirs voor personen die slecht ter been zijn of gebruik moeten maken van loophulpen, en moeders met kinderwagens moet worden verbeterd
® Plan maken voor renovatie en herinrichting van openbaar zitmeubilair
® Heroverwegen van huidig onderhoudsplan gemeentelijke begraafplaatsOtterlo